REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA
 1. Strzelanie z markera (działanie na zasadzie broni pneumatycznej) może odbywać się tylko w wyznaczonym terenie zwanym dalej "polem gry"
 2. W grze mogą brać udział osoby pełnoletnie, a za pisemną zgodą rodziców/opiekunów osoby poniżej 18 roku życia.
 3. W grze nie mogą brać udziału osoby pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
 4. W polu obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania bez maski ochronnej, ponieważ trafienie w nieosłoniętą twarz może spowodować poważne obrażenia z utratą wzroku włącznie,
 5. Na polu gry mogą przebywać tylko osoby biorące udział w grze i sędziowie (obsługa),
 6. Obsługa wyposaża uczestnika w markera, maskę, ochronę korpusu i kombinezon, ochrona reszty ciała w zakresie uczestnika gry,
 7. Poza polem gry marker musi być w stanie zabezpieczonym i z lufą skierowana ku ziemi,
 8. Zabrania się strzelać w przeciwnika z odległości mniejszej niż 5 metrów, zabrania się walki wręcz,
 9. Do gry może służyć tylko sprzęt przeznaczony do Paintball'a.
 10. Zabrania się dobijania przeciwnika, Gracz trafiony podnosi wolną rękę i schodzi z pola gry z lufą skierowaną ku ziemi,
 11. Zabrania się kierowania ognia poza obręb pola gry, a także do osób niebędących graczami i zwierząt,
 12. W razie stwierdzenia, że uczestnik gry zdjął maskę należy natychmiast przerwać grę i powiadomić obsługę,
 13. Należy unikać zanieczyszczenia markera ziemią,
 14. Zabrania się samowolnego demontowania, regulowania i ulepszania powierzonego sprzętu,
 15. W razie stwierdzenia jakiejkolwiek niesprawności powierzonego sprzetu należy przerwać grę i zwrócić się do obsługi,
 16. Zabronione jest strzelanie używanymi kulkami, kulkami znalezionymi, zabrudzonymi, mokrymi czy też niewiadomego pochodzenia,
 17. W przypadku zawinionego i umyślnego uszkodzenia markera lub oporządzenia stosuje się odpowiedzialność materialną,
 18. W przypadku stwierdzenia przez obsługę nie stosowania się do powyższych przepisów bezpieczeństwa, uczestnik może zostać wycofany z gry, bez możliwości zwrotu wpłaconej gotówki,
 19. Każdy z uczestników przed rozpoczęciem gry zostaje dodatkowo przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa oraz zapoznaje się z funkcjonowaniem sprzętu i własnoręcznie podpisuje stosowne oświadczenie, że z powyższym regulaminem się zapoznał.
 20. Obsługa zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania przebiegu gry celem promocji i reklamy w środkach masowego przekazu w szczególności umieszczania zdjęć na stronach internetowych i portalach społecznościowych.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałam (-em) się z powyższym regulaminem i będę go przestrzegać. Oświadczam, że jestem świadoma (-y) zagrożeń wynikających z udziału w grze, co zaświadczam własnoręcznym, czytelnym podpisem.